Dyrekcja Kolei Państwowych m. Lwów 1844-1942 r.

Karta osobista pracownika kolei we Lwowie

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we Lwowie 1844-1942 r.
Fond 248 opis 1, 2, 3, 4, 5, 5-literowe, 6
Łącznie 38’023 akt

Akta osobowe pracowników i funkcjonariuszy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych we Lwowie, 1884-1939 r.

Dokumenty osobowe są bardzo zróżnicowane zarówno pod względem objętości (od kilku do kilkuset arkuszy), jak i pod względem zawartości.

 • Szczegółowe ankiety osobowe, które zawierają: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, narodowość, wyznanie, znajomość języków, wykształcenie, stosunki rodzinne (mąż/ żona, dzieci), stosunek do służby wojskowej i inne;
 • Dokumentacja służbowa: zdane egzaminy służbowe, odznaczenia, pochwały, wykaz kar (sądowe, skarbowe, administracyjne, dyscyplinarne, porządkowe), wysokość wynagrodzenia, przebieg służby, data wstąpienia do służby kolejowej, stanowisko służbowe, rodzaj zmiany, jednostka administracyjna i miejscowość przydziału służbowego, kwalifikacje służbowe;
 • Protokół badania komisji lekarskiej: data, kategoria badanego pracownika, na czyj wniosek zarządzono badania, określenie chorób i przyczyn ich powstania, skargi badanego, ogólny stan zdrowia, orzeczenie lekarskie;
 • Odpisy urzędowe dokumentów: metryka urodzenia, stan cywilny.

Fond 248 opis 5-literowe Akta osobowe pracowników i funkcjonariuszy DOKP we Lwowie, 1884-1939 r.:

 • 286 akt osobowych, nazwiska na literę A.
 • 1905 akt osobowych, nazwiska na literę B.
 • 267 akt osobowych, nazwiska na literę C.
 • 308 akt osobowych, nazwiska na literę Cz.
 • 1088 akt osobowych, nazwiska na literę D.
 • 75 akt osobowych, nazwiska na literę E.
 • 501 akt osobowych, nazwiska na literę F.
 • 2263 akt osobowych, nazwiska na literę G.
 • 318 akt osobowych, nazwiska na litery H, Ch.
 • 199 akt osobowych, nazwiska na literę I.
 • 543 akt osobowych, nazwiska na litery J, Ja.
 • 141 akt osobowych, nazwiska na literę J, E.
 • 122 akt osobowych, nazwiska na literę J, Ju
 • 4218 akt osobowych, nazwiska na literę K.
 • 1194 akt osobowych, nazwiska na literę L, Ł.
 • 2462 akt osobowych, nazwiska na literę M.
 • 529 akt osobowych, nazwiska na literę N.
 • 604 akt osobowych, nazwiska na literę O.
 • 2084 akt osobowych, nazwiska na literę P.
 • 949 akt osobowych, nazwiska na literę R.
 • 2655 akt osobowych, nazwiska na literę S, Ś.
 • 910 akt osobowych, nazwiska na literę Sz.
 • 185 akt osobowych, nazwiska na literę Szcz.
 • 717 akt osobowych, nazwiska na literę T.
 • 189 akt osobowych, nazwiska na literę U.
 • 1702 akt osobowych, nazwiska na literę W.
 • 743 akt osobowych, nazwiska na literę Z.
 • 232 akt osobowych, nazwiska na literę Ż.

Sprawdzenie dostępnych dokumentów wykonujemy w ramach odpłatnej kwerendy. Dla sprawdzenie czy są dostępne akta osobowe pracownika proszę zaznaczyć nazwisko, imię poszukiwanej osoby oraz miejscowość i powiat zatrudnienia, a dla weryfikacji rok urodzenia oraz imię ojca jeżeli jest znane.


Fond 248 opis 1 Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we Lwowie (1884-1939 r.), łącznie 2963 sygnatury.

W pierwszej części inwentarza rozpisane są miejscowości i odpowiednie odcinki linii kolejowej (tabela).

Druga część inwentarza jest podzielona według poszczególnych odcinków linii kolejowej.  Dokumentacja dotycząca kupna – sprzedaży działek pod zabudowę, pokwitowania, umowy, zawiadomienia o przeznaczeniu działek pod zabudowę – całość dokumentacji podzielona jest według poszczególnych miejscowości; wykaz działek pod wykupienie i zabudowę; korespondencja techniczna z organami kolei; korespondencja w sprawie zakupu działek; dokumentacja budowlana; postanowienia komisji w zakresie budownictwa; protokoły posiedzeń komisji; sprawozdania finansowe i statystyczne; bilanse; wykaz umów z wykonawcami prac.

Fond 248 opis 2 tom 1 Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we Lwowie (1890-1941 r.), sygnatury nr 1-1466.

Dokumentacja techniczna linii kolejowej, stacji, budynków, mapy topograficzne, plany, projekty, kreślenia, wyliczenia techniczne, kosztorysy, protokoły posiedzeń komisji; plany budowy punktów obsługi techniczne na poszczególnych odcinkach linii kolejowej; plany mostów i umocnień linii kolejowych; dokumentacja kupna – sprzedaży działek pod zabudowę; wykaz dróg i rowów; protokoły wykonania – przyjęcia prac budowlanych; wykaz ruchomego inwentarza; plany poszczególnych stacji Galicji. Dokumenty są podzielone według miejscowości oraz poszczególnych linii kolejowych.

Fond 248 opis 2 tom 2 (1875-1942 r.), sygnatury nr 1467-4229.

Dokumentacja techniczna, plany budownictwa, kreślenia, projekty, umowy kupna – sprzedaży, korespondencja techniczna, plany stacji kolejowych i budynków przyległych, mapy, schematy stacji kolejowych. Dokumenty są podzielone według poszczególnych linii kolejowych.

Fond 248 opis 2 tom 3 (1847-1942 r.), sygnatury nr 4230-7190.

Dokumentacja techniczna: schematy, plany, kreślenia, budowa obiektów i rekonstrukcja, umowy z podwykonawcami, szczegółowe schematy – plany linii kolejowych. Korespondencja z mechanikami; plany kolei na poszczególnych odcinkach; dokumentacja kupna – sprzedaży działek pod budownictwo kolei w różnych miejscowościach. Korespondencja z ministerstwem. Dokumentacja techniczna dotycząca budowy mostów i in. Przebudowa stacji kolejowych w poszczególnych miejscowościach. Mapy topograficzne i kadastralne; dokumentacja dotycząca rurociągów gazowych i wodnych; plany i kosztorysy budownictwa; zawierane kontrakty na budownictwo. Dokumenty są podzielone według okręgów.

Fond 248 opis 3 Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we Lwowie (1888-1939 r.) »

Korespondencja i dokumentacja techniczna dotycząca przeciwdziałaniu możliwym strajkom. Wykaz pracowników kolei (lista osób) podlegających mobilizacji w różnym stopniu.

Fond 248 opis 4 Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we Lwowie (1911-1939 r.) »

Dokumentacja techniczna (plany działek, kreślenia, schematy, kosztorysy, mapy, zarządzenia) dotyczące budowy lotnisk Lwów, Lewandówka, Skniłów, Bezmiechowa, Ustianowa i budynków dla lotników, hangarów i in. Projekty i kreślenia linii kolejowych prowadzących do lotnisk.

Fond 248 opis 5 Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we Lwowie (1874-1939 r.) »

Księgi ewidencyjne pracowników i funkcjonariuszy DOKP Lwów. Zarządzenia dotyczące wypłacania pensji pracownikom. Wnioski o udzielenie kredytów. Lista pracowników według stanu na 1939 r. Wybrane dokumenty emerytalne według nazwisk.

Fond 248 opis 6 Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we Lwowie (1919-1939 r.), łącznie 119 sygnatur.

Dokumentacja dotycząca budowy, wyposażenia i wykorzystania obiektów kolei lwowskiej (schematy, instrukcje), dokumentacja techniczna. Lista lekarzy, którzy obsługiwali rejony i poszczególne stacje 1939 r. (sygnatura 248-6-90).