Fasje podatkowe 1762-1861 r.

Fasje podatkowe wymieniają z imienia i nazwiska chłopów świadczących powinności pańszczyźniane oraz stan majątkowy ziemian 1762-1861 r.

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie
Namiestnictwo Galicyjskie m. Lwów
Fasje podatkowe wymieniają z imienia i nazwiska chłopów świadczących powinności pańszczyźniane oraz stan majątkowy ziemian 1762-1861 r.
Fond 146 opis 16, 17, 18, 19
Łącznie 12’962 akt
(Opis ogólny zespołu)

Fond 146 opis 16, Fasje podatkowe 1772-1773 r., łącznie 1716 sygnatur.

Dane o dochodzie z pańszczyzny oraz stan majątkowy ziemian 1772-1773 r. dla miejscowości w województwie:

 • bełskim, sygnatury 1-88;
 • krakowskim, sygn. 89-678, 1685-1686;
 • lubelskim, sygn. 679-688;
 • ruskim, sygn. 689-1466, 1687-1693;
 • sandomierskim, sygn. 1467-1684, 1694-1713.

Zdecydowana większość dokumentów zawiera kilka arkuszy. Fasje podatkowe zwykle opisują więcej niż jedną miejscowość, przy czym w tytule dokumentów (w inwentarzu) ujęta jest jedynie największa z nich. Większość akt z 1773 r.

Fond 146 opis 17, Fasje podatkowe 1766-1832 r., łącznie 1248 sygnatur.

Fasje podatkowe, inwentarze gruntowe oraz wykazy przychodów i rozchodów majątków ziemskich 1766-1832 r. w cyrkule:

 • brzeżańskim, sygnatury 1-48;
 • bocheńskim, sygn. 49-131, 1003-1101;
 • żółkiewskim, sygn. 198-237;
 • zaleszczyckim, sygn. 1102-1111;
 • złoczowskim, sygn. 238-296, 1112-1113, 1248;
 • myślenickim, sygn. 297-422;
 • nowosądeckim, sygn. 423-494, 1114-1153;
 • przemyskim, sygn. 495-572, 1154-1175;
 • rzeszowskim, sygn. 132-197;
 • samborskim, sygn. 573-595;
 • stanisławowskim, sygn. 1176-1177;
 • stryjskim, sygn. 1178-1242;
 • sanockim, sygn. 596-770;
 • tarnowskim, sygn. 771-885, 1243-1247;
 • tarnopolskim, sygn. 886-892;
 • jasielskim, sygn. 893-1002.

Fasje podatkowe zwykle opisują więcej niż jedną miejscowość, przy czym w tytule dokumentów (w inwentarzu) ujęta jest jedynie największa z nich. Dokumenty z lat 1773-1818.

Fond 146 opis 18, Fasje podatkowe 1789 r., łącznie 4539 sygnatur.

Opisania urbarialne wsi, miast, miasteczek oraz dóbr ziemskich z 1789 r., w tym zestawienia ilości i wartości powinności pańszczyźnianych, wykazy przychodów z dóbr ziemskich w cyrkule:

 • brzeżańskim, sygnatury 1-328;
 • bocheńskim, sygn. 329-657;
 • żółkiewskim, sygn. 972-1179;
 • zaleszczyckim, sygn. 1180-1425;
 • złoczowskim, sygn. 1426-1689;
 • lwowskim, sygn. 1690-1825;
 • myślenickim, sygn. 1826-2049;
 • nowosądeckim, sygn. 2050-2288;
 • przemyskim, sygn. 2289-2595;
 • rzeszowskim, sygn. 2596-2858;
 • samborskim, sygn. 2859-3074;
 • stanisławowskim, sygn. 3484-3732;
 • stryjskim, sygn. 3733-3945;
 • sanockim, sygn. 3075-3483;
 • tarnowskim, sygn. 3946-4331;
 • tarnopolskim, sygn. 4332-4537;
 • jasielskim, sygn. 658-971.


Fond 146 opis 19, Fasje podatkowe 1819-1820 r. oraz załączniki z okresu 1828-1831, 1847 r., 1852-1855. Łącznie 5459 sygnatur.

Fasje podatkowe 1819–1820 r. zawierają m.in. wykazy poddanych oraz świadczeń, do jakich byli zobowiązani oraz zestawienia dochodów właścicieli ziemskich w cyrkule:

 • brzeżańskim, sygnatury 1-214;
 • bocheńskim, sygn. 215-562;
 • wadowickim, sygn. 563-799;
 • żółkiewskim, sygn. 1012-1517;
 • złoczowskim, sygn. 1518-1803;
 • kołomyjskim, sygn. 1804-1976;
 • lwowskim, sygn. 1977-2080;
 • nowosądeckim, sygn. 2081-2360a ;
 • przemyskim, sygn. 2361-2507w;
 • rzeszowskim, sygn. 800-1011;
 • samborskim, sygn. 3199-3565;
 • stanisławowskim, sygn. 3566-3735;
 • stryjskim, sygn. 3736-3941;
 • sanockim, sygn. 2508-3198;
 • tarnowskim, sygn. 3942-4379;
 • tarnopolskim, sygn. 4380-4643;
 • czortkowskim, sygn. 4644-5053;
 • jasielskim, sygn. 5054-5451.


Zobacz również: