Kolejarze 1884-1939 r.

Kolejarze 1884-1939 r. dokumenty osobowe pracowników PKP

Kolejarze 1884-1939 r. dokumenty osobowe pracowników i funkcjonariuszy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych we Lwowie. Akta osobowe kolejarzy są bardzo zróżnicowane zarówno pod względem objętości, jak i pod względem zawartości. Mogą zawierać od kilku do kilkuset arkuszy. Niezależnie od ilości arkuszy informacje zawarte w teczkach osobowych pracowników PKP są bardzo cenne, ponieważ pozwalają poznać życie poszukiwanej osoby. Opracowane na podstawie zbiorów Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Fond 248, opis 5-literowe, łącznie 27389 sygnatur.

  • Szczegółowa ankieta osobowa kolejarza: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki, narodowość, wyznanie, znajomość języków, rodzaj ukończonych szkół i złożonych egzaminów, stan cywilny, imię i nazwisko żony (męża), data ślubu, data urodzenia żony (męża), imiona dzieci i daty urodzenia (śmierci), stosunek do służby wojskowej. A także krótki życiorys przed wstąpieniem do służby kolejowej i własnoręczny podpis.

  • Dokumentacja służbowa pracownika kolei: zdane egzaminy, data wstąpienia do służby na PKP, stanowisko, przebieg służby, rodzaj zmiany, wysokość wynagrodzenia, odznaczenia i pochwały, wykaz kar, jednostka administracyjna i miejscowość przydziału służbowego na kolei, kwalifikacje zawodowe.

  • Protokół badania komisji lekarskiej: data, kategoria badanego pracownika kolei, na czyj wniosek zarządzono badania, określenie chorób i przyczyn ich powstania, skargi badanego, ogólny stan zdrowia, wyniki badań lekarskich.

  • Odpisy urzędowe dokumentów: metryka urodzenia pracownika, odpisy aktów urodzeń dzieci, małżeństwa, świadectwa szkolne, dyplomy.

Sprawdzenie dostępnych dokumentów kolejarzy wykonujemy w ramach odpłatnych poszukiwań. Dla sprawdzenie czy są dostępne akta osobowe pracownika kolei wystarczy zaznaczyć nazwisko oraz imię poszukiwanej osoby. Jeżeli jest znane, to proszę również zaznaczyć miejscowość i powiat zatrudnienia, rok urodzenia oraz imię ojca.


Kolejarze w ramach mobilizacji 1925-1939 r. »

Fond 248, opis 3. Kolejarze podlegający mobilizacji w różnym stopniu. Korespondencja i dokumentacja techniczna PKP dotycząca przeciwdziałaniu możliwym strajkom.

Linie kolejowe do lotnisk 1911-1939 r. »

Fond 248, opis 4. Projekty i kreślenia linii kolejowych prowadzących do lotnisk Lwów, Lewandówka, Skniłów, Bezmiechowa, Ustianowa. Dokumentacja techniczna budowy lotnisk, budynków dla lotników, hangarów. Plany działek, kreślenia, schematy, kosztorysy, mapy, zarządzenia.

Spis pracowników kolejowych 1912-1939 r. »

Fond 248, opis 5. Księgi ewidencyjne pracowników kolei i funkcjonariuszy DOKP Lwów. Zarządzenia dotyczące wypłacania pensji kolejarzom. Wnioski o udzielenie kredytów. Lista pracowników kolei według stanu na 1939 r. Wybrane dokumenty emerytalne według nazwisk.


Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we Lwowie 1884-1939 r.

Fond 248, opis 1, łącznie 2963 sygnatury. W pierwszej części inwentarza rozpisane są miejscowości i odpowiednie odcinki linii kolejowej (tabela). Druga część inwentarza jest podzielona według poszczególnych odcinków linii kolejowej.  Dokumentacja dotycząca kupna – sprzedaży działek pod zabudowę, pokwitowania, umowy, zawiadomienia o przeznaczeniu działek pod zabudowę – całość dokumentacji podzielona jest według poszczególnych miejscowości; wykaz działek pod wykupienie i zabudowę; korespondencja techniczna z organami kolei; korespondencja w sprawie zakupu działek; dokumentacja budowlana; postanowienia komisji w zakresie budownictwa; protokoły posiedzeń komisji; sprawozdania finansowe i statystyczne; bilanse; wykaz umów z wykonawcami prac.

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we Lwowie 1890-1941 r.

Fond 248, opis 2, tom 1 , sygnatury 1-1466. Dokumentacja techniczna linii kolejowej, stacji, budynków, mapy topograficzne, plany, projekty, kreślenia, wyliczenia techniczne, kosztorysy, protokoły posiedzeń komisji; plany budowy punktów obsługi techniczne na poszczególnych odcinkach linii kolejowej; plany mostów i umocnień linii kolejowych; dokumentacja kupna – sprzedaży działek pod zabudowę; wykaz dróg i rowów; protokoły wykonania – przyjęcia prac budowlanych; wykaz ruchomego inwentarza; plany poszczególnych stacji Galicji. Dokumenty są podzielone według miejscowości oraz poszczególnych linii kolejowych.

DOKP we Lwowie 1875-1942 r.

Fond 248, opis 2, tom 2, sygnatury 1467-4229. Dokumentacja techniczna, plany budownictwa, kreślenia, projekty, umowy kupna – sprzedaży, korespondencja techniczna, plany stacji kolejowych i budynków przyległych, mapy, schematy stacji kolejowych. Dokumenty są podzielone według poszczególnych linii kolejowych.

DOKP we Lwowie 1847-1942 r.

Fond 248, opis 2, tom 3, sygnatury 4230-7190. Dokumentacja techniczna: schematy, plany, kreślenia, budowa obiektów i rekonstrukcja, umowy z podwykonawcami, szczegółowe schematy – plany linii kolejowych. Korespondencja z mechanikami; plany kolei na poszczególnych odcinkach; dokumentacja kupna – sprzedaży działek pod budownictwo kolei w różnych miejscowościach. Korespondencja z ministerstwem. Dokumentacja techniczna dotycząca budowy mostów i in. Przebudowa stacji kolejowych w poszczególnych miejscowościach. Mapy topograficzne i kadastralne; dokumentacja dotycząca rurociągów gazowych i wodnych; plany i kosztorysy budownictwa; zawierane kontrakty na budownictwo. Dokumenty są podzielone według okręgów.

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we Lwowie 1919-1939 r.

Fond 248, opis 6, łącznie 119 sygnatur. Dokumentacja dotycząca budowy, wyposażenia i wykorzystania obiektów kolei lwowskiej (schematy, instrukcje), dokumentacja techniczna. Spis lekarzy, którzy obsługiwali poszczególne stacje kolejowe PKP według stanu na 1939 r.