Towarzystwo Weteranów Powstania 1863 r. Lwów

Towarzystwo weteranów powstania styczniowego 1863-1864 r. we Lwowie

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie
Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego 1863 – 1864 r. we Lwowie
Fond 195 Opis 1
1863 – 1939 r.

Spis treści:

1. Dokumenty dotyczące utworzenia zespołu (statut, zmiany statutu, instrukcje prawne)

2. Protokoły posiedzenia zarządu Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego 1863/64 r. we Lwowie

3. Sprawozdawczość Towarzystwa

4. Dokumenty dotyczące działalności oddziałów i delegatur Towarzystwa

5. Dokumenty dotyczące obchodzenia rocznic powstania styczniowego

6. Działalność finansowo – gospodarcza Towarzystwa

7. Dane ewidencyjne uczestników powstania styczniowego oraz członków ich rodzin

8. Listy napisane przez weteranów powstania z prośbą o zatrudnienie oraz pomoc materialną

9. Dokumenty wewnętrzne i korespondencja Towarzystwa

Dokumenty dotyczące utworzenia zespołu (statut, zmiany statutu, instrukcje prawne)

Nr Tytuł dokumentu Daty skrajne Ilość stron
1 Zatwierdzenie zmian do statutu Towarzystwa. Statuty. 1905-1919 24
2 Instrukcje dotycząca praw i obowiązków zarządu Towarzystwa, sekretarza oraz skarbnika. 1907 4
3 Instrukcje o prawach i obowiązkach delegatów zarządu m. Lwów i powiatach. 1906 4
4 Protest weteranów powstania (członków Towarzystwa) przeciwko działalności zarządu Towarzystwa. 1919 2
5 Postanowienie Sejmu o wyznaczeniu emerytury dla weteranów powstania 1831 r. i 1863 r. oraz dla ich rodzin. 1922 3
6 Reguły noszenia odznaczeń przez członków Towarzystwa. 1894 1

Protokoły posiedzenia zarządu Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego 1863/64 r. we Lwowie

Nr Tytuł dokumentu Daty skrajne Ilość stron
7 Księga protokołów posiedzeń zarządu Towarzystwa. 1903-1909 97
8 Księga protokołów posiedzeń zarządu Towarzystwa. 1906-1909 86
9 Protokoły posiedzeń zarządu. Zaproszenia na posiedzenia zarządu. 1912 30
10 Protokoły posiedzeń zarządu 1912-1916 r. 1912-1916 28
11 Księga protokołów posiedzeń zarządu 1916-1932 r. 1916-1932 72
12 Odezwa Polskiego Związku Narodowego w Waszyngtonie dot. zwołania kongresu narodowego. 1910 8
13 Zaproszenia na posiedzenia zarządu Towarzystwa. 1907-1914 27

Sprawozdawczość Towarzystwa

Nr Tytuł dokumentu Daty skrajne Ilość stron
14 Sprawozdania z działalności Towarzystwa, tom 1. 1894-1929 137
15 Sprawozdania z działalności Towarzystwa, tom 2 ostatni 1920-1931 35
16 Sprawozdania oddziału Towarzystwa. 1902-1913 16
17 Sprawozdanie oddziału Towarzystwa w Stanisławowie z 1906 r. Lista członków. 1907 4

Dokumenty dotyczące działalności oddziałów i delegatur Towarzystwa

Nr Tytuł dokumentu Daty skrajne Ilość stron
18 Lista oddziałów i delegatów m. Bełz, Brzeżany, Bóbrka, Borszczów, Brody i inne
na literę „B”, w tym sprawozdania, lista członków, składki członkowskie oraz inne
dokumenty organizacyjne.
1903-1914 66
19 Lista oddziałów i delegatów m. Warszawa, Gródek i inne na literę „W” i „G”, w tym
sprawozdania, lista członków, składki członkowskie oraz inne dokumenty organizacyjne.
1910-1914 24
20 Lista oddziałów i delegatów m. Drohobycz, Żydaczów, Zakopane, Złoczów i inne miejscowości
na literę „D-I” (uwzględnia alfabet ukraiński), w tym sprawozdania, lista członków,
składki członkowskie oraz inne dokumenty organizacyjne.
1903-1918 93
21 brak danej sygnatury w inwentarzu    
22 Lista oddziałów i delegatów m. Kołomyja, Kosów i inne miejscowości na literę „K”. 1903-1914 201
23 -//- Leżajsk, Lwów i inne miejscowości na literę „L”, tom 1. 1903-1916 260
23a -//- tom 2 ostatni.   225
24 -//- Mościska, Narajów, Nowy Sącz i inne miejscowości na litery „M – N”. 1903-1916 60
25 -//- Obertyn, Przemyśl, Rohatyn i inne miejscowości na litery „O – R”. 1901-1916 101
26 -//- Sambor, Śniatyń, Stanisławów i inne miejscowości na literę „S”. 1903-1914 217
27 -//- Tarnów, Tarnobrzeg, Tarnopol, Truskawiec. 1903-1914 112
28 -//- Uhrynów Górny, Chorzelów, Chorostkówe, Szczerzec, Jarosław, Jasło. 1905-1913 24

Dokumenty dotyczące obchodzenia rocznic powstania styczniowego

Nr Tytuł dokumentu Daty skrajne Ilość stron
29 Projekt książki wspomnień uczestników powstania z okazji 40 rocznicy powstania. 1902 4
30 List J. Białyni Chołodeckiego o wydaniu książki z okazji 40 rocznicy powstania. 1903 4
31 Program obchodów 44 rocznicy powstania styczniowego. 1907 3
32 Przemówienie (referat) Bronisława Dębińskiego poświęcone 44 rocznicy powstania. 1907 8
33 Korespondencja z organizacjami oraz weteranami powstania dot. przygotowania obchodów
50 rocznicy powstania.
1913 72
34 Telegramy z pozdrowieniami dla weteranów powstania z okazji 50 rocznicy powstania. 1913 17
35 List Władysława Pogorzalskiego o pozytywnym działaniu gen. Kruka-Gejdenrajcha
w trakcie powstania.
1908 6
36 Recenzje artykułu Franciszka Gawrońskiego-Rawity o stosunkach polsko-ukraińskich. 1921 17
37 List otwarty pułkownika Józefa Miniewskiego krytykujący broszurę Franciszka Gawrońskiego-Rowita
pt. „Walka o wolność w 1863 roku”.
Bez daty 6
38 Broszura Leona Seroczyńskiego „Poprawienie nieścisłości w książce Franciszka Gawrońskiego-Rowita
„Walka o wolność w 1863 roku”.
1913 9
39 Przemówienie (referat) J. Białyni Chołodeckiego pt. „Historia sztandaru kadeckiego korpusu m. Lwów”. 1923-1931 10
40 Praca naukowa Stefana Pomarańskiego „Romuald Traugut” /bez zakończenia/. 1925 82
41 Artykuł Stefana Pomarańskiego pt. „Służba wojskowa Trauguta”. 1929 7

Działalność finansowo – gospodarcza Towarzystwa

Nr Tytuł dokumentu Daty skrajne Ilość stron
42 List weterana powstania Rudnickiego W. o oszczędnym prowadzeniu gospodarki Towarzystwa. 1903 2
43 List księdza A. Prawdzikowskiego o zakupie budynku jako siedziby/ lokalu weteranów powstania. 1903 8
44 Zawiadomienia banków, towarzystw kredytowych oraz innych przedsiębiorstw o przekazaniu
środków pieniężnych na rzecz Towarzystwa weteranów, tom 1
1904-1908 126
45 -//- tom 2 i ostatni. 1909-1914 130
46 Protokół komisji rewizyjnej (finansowej) Towarzystwa za 1906 r. 1906 2
47 Projekt budżetu Towarzystwa za 1907 r. 1907 2
48 Miesięczne sprawozdania dotyczące przychodu i kosztów Towarzystwa za 1907 r. 1907 14
49 Listy z urzędów oraz przedsiębiorstw/ organizacji o udzieleniu pomocy materialnej na rzecz Towarzystwa. 1907-1914 16
50 Pismo do Sejmu Galicji i rządu polskiego o zatwierdzeniu dotacji na rzecz Fundacji/
funduszu pomocy weteranom powstania.
1908-1919 12
51 Bilanse miesięczne Towarzystwa. 1909-1910 38
52 Sprawozdanie komisji rewizyjnej o wynikach kontroli finansowej działalności Towarzystwa. 1910 6
53 Księga kasowa przychodu i kosztów oddziału Towarzystwa w Tarnowie. 1913 14
54 List zarządu Towarzystwa z podziękowaniem polskim stowarzyszeniom społeczno-politycznym,
kulturalno-oświatowym oraz osobom prywatnym za pomoc materialną.
1913 6
55 List do Ministerstwa spraw wojskowych dot. opieki nad weteranami powstania. 1918-1920 13
56 Korespondencja z Ministerstwem pracy i opieki społecznej o zatwierdzeniu środków pieniężnych
na rzecz pomocy weteranom powstania.
1919 12
57 Pokwitowania (mogą być do. finansowe) oraz dokumenty wydane w trakcie wykonania testamentu
weterana powstania Teofila Bentkowskiego, który zmarł w 1933 r., w tym świadectwo śmierci.
1933 70

Dane ewidencyjne uczestników powstania styczniowego oraz członków ich rodzin

Nr Tytuł dokumentu Daty skrajne Ilość stron
58 Wykaz alfabetyczny weteranów powstania, dane biograficzne wraz ze zdjęciami.
Zbiory Tadeusza Szauczeya.
b/d 770
59 Wykaz uczestników powstania zmarłych w okresie 1863-1931. 1863-1931 57
60 Doniesienie zarządu powiatowego m. Radymno skierowane do Prezydium namiestnictwa Galicji
o areszcie Feliksa Piaseckiego, uczestnika powstania.
1863 4
61 Lista weteranów powstania z lat 1831, 1848, 1863. 1887-1919 40
62 Wykaz czynnych członków Towarzystwa weteranów powstania z zaznaczeniem ich miejsca pracy i zamieszkania. 1888-1919 165
63 Wnioski napisane przez weteranów powstania o przyjęcie do Towarzystwa. Ankiety weteranów powstania (dane biograficzne). 1888-1914 48
64 Pismo o przyjęciu do grona honorowym członków Towarzystwa arcybiskupa Karola Hryniewieckiego. 1896 2
65 Zawiadomienie J. Biechowskiego o wyznaczeniu go delegatem oddziału Towarzystwa
w powiecie brzeżańskim przesłane do weteranów powstania.
1903 13
66 Lista byłych powstańców oraz ich rodzin, którzy otrzymali pomoc materialną. 1903-1908 40
67 Wnioski napisane przez weteranów powstania o przyjęcie do Towarzystwa. Ankiety weteranów powstania (dane biograficzne). 1913 17
68 Listy napisane przez weteranów powstania zawierające dane biograficzne. 1904-1913 90
69 Powiadomienie o śmierci weteranów powstania 1863 r. 1895-1933 16
70 Wykaz uczestników powstania, którzy otrzymali emeryturę. 1913 34
71 Fotografia pogrzebu Chłopickiego uczestnika powstania 1863 r. 1914 1
72 Lista członków Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego 1863 – 1864 r. we Lwowie. 1919 59
73 Wykaz wdów po uczestnikach powstania, które otrzymały emeryturę. 1919 29
74 Protokół posiedzenia członków komisji ds. przyznania orderu weteranom powstania. 1920 4
75 Lista honorowych członków Towarzystwa. 1905 4
76 Lista członków – patronów Towarzystwa wraz z zaznaczeniem ich miejscy pracy i zamieszkania. b/d 68
77 Wnioski napisane przez weteranów powstania o przyjęcie do Towarzystwa. Ankiety weteranów powstania (dane biograficzne). 1888-1891 381
78 Wnioski napisane przez weteranów powstania o przyjęcie do Towarzystwa. Ankiety weteranów powstania (dane biograficzne). 1891-1894 345
79 Wnioski napisane przez weteranów powstania o przyjęcie do Towarzystwa. Ankiety weteranów powstania (dane biograficzne). 1894-1901 329
80 Wnioski napisane przez weteranów powstania o przyjęcie do Towarzystwa. Ankiety weteranów powstania (dane biograficzne). 1902-1909 211
81 Wnioski napisane przez weteranów powstania o przyjęcie do Towarzystwa. Ankiety weteranów powstania (dane biograficzne). 1909-1919 110

Listy napisane przez weteranów powstania z prośbą o zatrudnienie oraz pomoc materialną

Nr Tytuł dokumentu Daty skrajne Ilość stron
82 Listy napisane przez weteranów powstania z prośbą o zatrudnienie oraz pomoc materialną. 1889-1890 250
83 -//- 1891-1892 250
84 -//- 1893-1894 390
85 -//- 1901-1902 193
86 -//- 1903 231
87 -//- 1903 143
88 -//- 1903 249
89 -//- 1904 193
90 -//- 1904 125
91 -//- 1905 204
92 -//- 1905 189
93 -//- 1906 149
94 -//- 1906 135
95 -//- 1907 113
96 -//- 1907 119
97 Listy napisane przez weteranów powstania z prośbą o zatrudnienie oraz pomoc materialną. 1908 215
98 -//- 1908 199
99 -//- 1909 174
100 -//- 1910 167
101 -//- 1910 146
102 -//- 1911 78
103 -//- 1912 187
104 -//- 1912 126
105 -//- 1912 136
106 -//- 1913 138
107 -//- 1913 190
108 -//- 1913 164
109 -//- 1913 155
110 -//- 1914 191
111 -//- 1915-1916 261
112 -//- 1929-1932 43
113 Listy wdów po uczestnikach powstania z prośbą o udzieleniu pomocy materialnej. 1909-1912 69

Dokumenty wewnętrzne i korespondencja Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego 1863/64 r. we Lwowie

Nr Tytuł dokumentu Daty skrajne Ilość stron
114 Egzemplarze drukowanych przez Towarzystwo ogłoszeń, zawiadomień i in. 1905-1912 22
115 Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej. 1892-1895 67
116 Inwentarz danego zespołu 1949 r.    
117 -//- 1954 r.    
118 -//- 1958 r.    
119 Lista zmarłych uczestników powstań w okresie 1794-1864. 1922 57
120 Protokoły posiedzeń, ogłoszenia z prasy, dokumenty finansowe. 1927-1929 13
121 Regulamin Komitetu ds. opieki nad uczestnikami powstania 1863-1864 r., wdowami i sierotami,
korespondencja Komitetu i Towarzystwa dot. pomocy materialnej.
Wykaz majątku należącego do Towarzystwa.
1931-1933 119
122 Protokoły posiedzeń Komitetu Opieki. 1932-1939 70
123 Lista uczestników powstania, wdów i sierot, członków Komitetu opieki, wycinki z prasy
z informacją o uczestnikach powstania, odezwa z okazji 70-lecia powstania, korespondencja i in.
1932-1933  
124 Korespondencja Komitetu opieki dot. udzielenia pomocy. 1932-1933 111
125 Korespondencja dotycząca pomocy uczestnikom powstania. 1936 7


Zobacz również: