Poczta i Telegraf we Lwowie 1919-1942 r.

Mapa poczt i telegrafów Lwów 1936 r.

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie
Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie 1919 – 1942 r.
Akta osobowe pracowników 1904 – 1942 r.
Fond 280 Opis 1

Spis treści:

1. Gotowość urzędów poczt i telegrafów na wypadek wojny, sygnatury 1 – 12

2. Działalność urzędów poczt i telegrafów w celu wzmocnienia systemu społecznego, sygnatury 13 – 21

3. Rachunkowość i budowa sieci poczt i telegrafów, sygnatury 22 – 35

4. Porządek prowadzenia dokumentacji tajnej, sygnatury 36 – 45

5. Dokumenty o organizacji cenzury pocztowo-wojskowej, sygnatury 46 – 52

6. Działalność towarzystwa „Pocztowe Szkolenie Wojskowe”, sygnatury 53 – 60

7. Program i rozporządzenie o odbyciu praktyki pocztowej przez personel wojskowy, sygnatury 61 – 62

8. Akta osobowe pracowników, sygnatury 63 – 101

Gotowość urzędów poczt i telegrafów na wypadek wojny

Nr Tytuł dokumentu Daty skrajne Ilość stron
1 Instrukcje Ministerstwa Poczt i Telegrafów w Warszawie o organizacji komisji cywilno-wojskowej w celu kierowania działalnością służby radiotelegraficznej, telegraficznej i telefonicznej w czasie wojny. 1924 27
2 Instrukcje Ministerstwa Poczt i Telegrafów w Warszawie o przeprowadzaniu rozmów telefonicznych i nadawaniu pilnych telegramów i rozkazów w czasie wojny. 1930-1935 67
3 Instrukcje Okręgu Korpusu Nr X w Przemyślu oraz plany organizacji ogólnej sieci telefonicznej dla wypowiedzenia wojny. 1931 8
4 Referat Ministerstwa Poczt i Telegrafów o działalności Ministerstwa. 1934 21
5 Instrukcje, tabele i inne dokumenty o organizacji obrony powietrznej i przeciwgazowej. 1936-1939 162
6 Okólniki i rozporządzenia. 1939 9
7 Instrukcja o szkoleniu pracowników poczt i telegrafów z obrony powietrznej i przeciwgazowej. 1939 23
8 Instrukcja Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VI we Lwowie o organizacji zabezpieczenia obszaru podporządkowanemu Korpusowi na wypadek wojny. 1939 32
9 Instrukcje Ministerstwa Poczt i Telegrafów w Warszawie o pracy poczt i telegrafów w czasie wojny. 1939 73
10 Instrukcje Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie i urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego w Darkowie o porządku szkolenia pracowników z obrony powietrznej i przeciwgazowej oraz ewakuacji poczt i telegrafów z obszarów działań wojennych. 1939 15
11 Sprawozdania o wynikach sprawdzenia gotowości bojowej okręgowych i powiatowych urzędów pocztowych. 1939 11
12 Instrukcja Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VI we Lwowie o zaopatrzeniu wojska w paliwo i oleje silnikowe w czasie wojny. 1939 9

Działalność urzędów poczt i telegrafów w celu wzmocnienia systemu społecznego

Nr Tytuł dokumentu Daty skrajne Ilość stron
13 Korespondencja Ministerstwa Poczt i Telegrafów w Warszawie i urzędu pocztowego w Tarnobrzegu w sprawie nadania informacji o budowie nowych obiektów przemysłu wojskowego. 1939 9
14 Instrukcje, schematy, korespondencja i inne dokumenty o współpracy urzędów pocztowo-telegraficznych z organami bezpieczeństwa w walce o wzmocnienie bezpieczeństwa państwa polskiego i ochronę panującego porządku. 1926-1939 219
15 Instrukcje, plany, sprawozdania i inne dokumenty o porządku pracy poczt i telegrafów w czasie strajków. 1933-1936 129
16 Doniesienia urzędów pocztowych w Grodnie, Stebniku i in. o dewastacji polskich herbów państwowych na skrzynkach pocztowych i rozporządzenie w sprawie rozmieszczenia skrzynek. 1938 11
17 Rozporządzenia urzędów wojewódzkich we Lwowie i Stanisławowie o walce z niszczeniem mienia publicznego przez młodzież. 1938 4
18 Rozporządzenie o porządku zachowania pracowników poczt i telegrafów w czasie majowych strajków i demonstracji. 1939 6
19 Rozporządzenie o walce przeciwko rosyjskich organizacji emigracyjnych działających w Polsce na rzecz hitlerowskich Niemiec. 1939 1
20 Korespondencja z okręgowymi urzędami pocztowymi w sprawie nadania danych o antypaństwowej działalności Niemców zamieszkujących w Polsce. 1939 40
21 Instrukcja o wykorzystaniu żołnierzy w czasie strajku pracowników kolei i poczty. b/d 7

Rachunkowość i budowa sieci poczt i telegrafów

Nr Tytuł dokumentu Daty skrajne Ilość stron
22 Biuletyny Lwowskiego Urzędu Wojewódzkiego o budowie linii telefonicznych dla posterunków policji. 1929 2
23 Instrukcja Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie o porządku instalacji aparatów telefonicznych. 1933 71
24 Sprawozdania, korespondencja i in. dokumenty o budowie sieci telefonicznej na lotnisku w Skniłowie. 1934-1939 80
25 Okólniki, instrukcje i inne dokumenty o budowie linii telefonicznych i telegraficznych dla celów wojskowych. 1937-1938 18
25 а Wyjaśnienia do nowych instrukcji organizacyjnych. 1935 19
26 Korespondencja z Urzędem Wojewódzkim w Tarnopolu, Dowództwem Okręgu Korpusu Nr VI we Lwowie i in. o zakupie działki pod budowę Urzędu Pocztowego w Tarnopolu. 1937-1939 25
27 Umowa między Ministerstwem Poczt i Telegrafów oraz Dowództwem Korpusu Ochrony Pogranicza o remoncie linii telefonicznych w strefie przygranicznej. 1938 19
28 Biuletyn o otwarciu pocztowo-telekomunikacyjnego oddziału we wsi Hukałowce. 1937 3
29 Mapy topograficzne i schematyczne punktów łączności pocztowej i telefonicznej. 1926-1936 11
30 Schemat linii telefonicznych i telegraficznych według stanu na dzień 1 stycznia 1938 r. 1938 1
31 Plany rozmieszczenia punktów obserwacyjnych oraz łączności telefonicznej między nimi. b/d 2
32 Plany sieci telefonicznej w strefie przygranicznej. 1938 58
33 Lista posterunków policji gródeckiego, leskiego, lwowskiego, starosamborskiego i jaworowskiego powiatów posiadających aparaty telefoniczne. b/d 8
34 Lista oddziałów pocztowych podlegających specjalnemu rozporządzeniu w razie mobilizacji. 1937-1938 51
35 Listy oddziałów pocztowo-telegraficznych. 1939 26

Porządek prowadzenia dokumentacji tajnej

Nr Tytuł dokumentu Daty skrajne Ilość stron
36 Księga rejestracji telegramów dotyczących mobilizacji oraz listy Ministerstwa Poczt i Telegrafów w Warszawie o porządku rejestracji danych telegramów. 1921-1939 25
37 Harmonogram wysyłania próbnych rozkazów mobilizacyjnych. 1929, 1931 2
38 Księga rejestracji dokumentów tajnych. 1930-1939 68
39 Biuletyny, rozporządzenia i in. dokumenty o ochronie transportów z pocztą. 1931-1938 30
40 Biuletyn, rozporządzenia i in. dokumenty o współpracy z posterunkami policji podczas nadawania i odbierania pilnych telegramów wojskowych i rozkazów mobilizacyjnych. 1932 29
41 Instrukcja, korespondencja i inne dokumenty o porządku przechowywania materiałów mobilizacyjnych. 1933-1935 39
42 Listy Ministerstwa Poczt i Telegrafów w Warszawie, Dowództwa Okręgu Korpusu Nr X w Przemyślu i in. o upoważnieniu oficerów wojska do sprawdzenia terminów nadania pilnych telegramów. 1935 8
43 Instrukcja o przechowywaniu i przepisywaniu tajnej korespondencji. 1938 16
44 Okólnik o porządku przechowywania tajnej korespondencji i zakazie stosowania terminu “tajne” w korespondencji z urzędami pocztowo-telegraficznymi. 1939 1
45 Klucz do szyfrowania depesz telegraficznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 1922  

Dokumenty o organizacji cenzury pocztowo-wojskowej

Nr Tytuł dokumentu Daty skrajne Ilość stron
46 Instrukcja o cenzurze pocztowej w czasie wojny. 1935 101
47 Plany, sprawozdania, raporty i inne dokumenty o podziale urzędów pocztowych między punktami cenzury pocztowej. 1935-1939 267
48 Plany, sprawozdania, raporty i inne dokumenty o podziale urzędów pocztowych między punktami cenzury pocztowej. 1936-1939 41
49 Plany rozmieszczenia biur cenzury poczty zagranicznej. 1939 5
50 Instrukcja Ministerstwa Poczt i Telegrafów w Warszawie o porządku pracy pracowników poczt i telegrafów w razie wprowadzenia cenzury pocztowej. 1939 14
51 Rozporządzenie Ministerstwa Poczt i Telegrafów w Warszawie o ograniczeniu pocztowo-telekomunikacyjnego ruchu z powodu wprowadzenia cenzury pocztowej. 1939 1
52 Instrukcja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie o współpracy władz administracji z wojskową cenzurą pocztową w czasie wojny. 1939 12

Działalność towarzystwa „Pocztowe Szkolenie Wojskowe”

Nr Tytuł dokumentu Daty skrajne Ilość stron
53 Status towarzystwa. b/d 13
54 Postanowienia towarzystwa o strukturze wewnętrznej organizacji społecznych. 1937 9
55 Instrukcja Zarządu towarzystwa o szkoleniu wojskowym kobiet – pracownic poczt i telegrafów. 1935 13
56 Instrukcja A. Kałyckiego o porządku działalności towarzystwa. 1938 16
57 Instrukcja o porządku wojskowego szkolenia pracowników poczty. b/d 60
58 Protokół posiedzenia kierowników zarządów okręgowych towarzystwa. 1938 10
59 Program szkoleń i działalności towarzystwa w latach 1936-1939. 1939 24
60 Regulamin zawodów w technikach łączności dla oddziałów towarzystwa. 1936 8

Program i rozporządzenie o odbyciu praktyki pocztowej przez personel wojskowy

Nr Tytuł dokumentu Daty skrajne Ilość stron
61 Program odbywania praktyki pocztowej przez oficerów i podoficerów opracowany przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów w Warszawie. 1935 8
62 Rozporządzenie oraz raporty Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VI we Lwowie o odbywaniu przez telefonistów wojskowych praktyki w urzędach pocztowo-telefonicznych. 1939 23

Akta osobowe pracowników

Nr Tytuł dokumentu Daty skrajne Ilość stron
63 Wnioski byłych legionistów (obrońców Lwowa) o przyznanie im etatu lub wliczenie służby w wojsku do stażu pracy. Biografie, odpisy z książeczek wojskowych. 1921-1937 159
64 Instrukcja Ministerstwa Poczt i Telegrafów w Warszawie o uporządkowaniu kartoteki pracowników poczt i telegrafów. 1932 22
65 Sprawozdanie, korespondencja i inne dokumenty o odliczeniu z pensji urzędników 25% od wartości umundurowania. 1935-1937 24
65 а Dane dla wypłacenia pensji pracownikom tymczasowym. 1935-1936 57
65 b Korespondencja z Ministerstwem Poczt i Telegrafów w Warszawie o nadużyciu służbowym przez Władysława Szellera. 1936-1937 57
66 Lista pracowników poczt i telegrafów w Budzanowie, Bukaczowcach, Bukowsku, Bursztynie i Busku podlegających mobilizacji w razie strajków. b/d 8
67 Akta osobowe Wajd Janina 1929-1938 44
68 Wołoszyn Michał 1909-1939 57
69 Desag Romuald 1910-1939 57
70 Doskar Wacław 1926-1938 46
70а Zbeczeń Maria 1926-1938 36
71 Kaper Karol 1913-1939 142
72 Karnasewicz Marian 1910-1938 90
73 Klimowicz Stanisław 1930-1939 38
74 Kozioł Marian 1934-1938 29
74 а Krupska Bronisława 1924-1939 81
75 Lang Karol 1909-1938 78
76 Lachowska Gabriela 1904-1939 41
77 Makan Stanisław 1928-1939 150
78 Malinowska Maria 1920-1939 53
79 Maślany Jan 1936-1939 51
80 Mytar Stefan 1920-1939 41
81 Galan Michał 1923-1942 13
82 Nerat Bronisław 1922-1939 77
83 Nowicki Kazimierz 1930-1939 139
84 Nowicki Jan 1930-1939 43
85 Noskowski Antoni 1908-1939 159
86 Ostafilska Maria 1918-1939 317
87 Polak Jerzy 1936-1938 43
88 Pocztar Tadeusz 1938-1939 44
89 Sawa Teofil 1934-1938 5
90 Semczyszyn Włodzimierz 1934-1939 85
91 Sokalski Michał 1922-1939 95
91 а Smoszkiewicz Władysław 108
92 Strukowski Feliks 1928-1938 152
93 Tyczkowski Józef 1934-1938 57
94 Tkacz Ryszard 1938-1939 51
95 Toppercer Jan 1936-1938 58
96 Chemia Romuald 1928-1938 108
97 Chutkowski Jan Michał 1933-1939 81
98 Czerwiński Piotr 1927-1939 115
99 Szmidt Franciszek 1922-1938 123
99 а Juszczyk Franciszek 1928-1935 64
100 Jabłoński Zygmunt 1938-1939 48
101 Jarek Kazimierz 1937-1939 83


Zobacz również: