Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie 1919-1942 r.

Mapa poczt i telegrafów Lwów 1936 r.

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie
Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie 1919 – 1942 r.
Akta osobowe pracowników 1904 – 1942 r.
Fond 280 Opis 1

Spis treści:

1. Gotowość urzędów poczt i telegrafów na wypadek wojny, sygnatury 1 – 12

Działalności urzędów poczt i telegrafów w celu wzmocnienia systemu społecznego, sygnatury 13 – 21

Rachunkowość i budowa sieci poczt i telegrafów, sygnatury 22 – 35

Porządek prowadzenia dokumentacji tajnej, sygnatury 36 – 45

Dokumenty o organizacji pocztowo-wojskowej cenzury, sygnatury 46 – 52

Działalność towarzystwa „Pocztowe Szkolenie Wojskowe”, sygnatury 53 – 60

Program i rozporządzenie o odbyciu praktyki pocztowej przez personel wojskowy, sygnatury 61 – 62

Akta osobowe pracowników, sygnatury 63 – 101

Gotowość urzędów poczt i telegrafów na wypadek wojny

Nr Tytuł dokumentu Daty skrajne Ilość stron
1 Instrukcje Ministerstwa Poczt i Telegrafów w Warszawie o organizacji komisji cywilno-wojskowej
w celu kierowania działalnością radiotelegraficznej, telegraficznej i telefonicznej służb w czasie wojny.
1924 27
2 To samo o przeprowadzaniu rozmów telefonicznych i nadawaniu pilnych telegramów i rozkazów w czasie wojny. 1930-1935 67
3 Instrukcje Okręgu Korpusu Nr X w Przemyślu oraz plany organizacji ogólnej sieci telefonicznej dla wypowiedzenia wojny. 1931 8
4 Referat Ministerstwa Poczt i Telegrafów o działalności Ministerstwa. 1934 21
5 Instrukcje, tabele i in. dokumenty o organizacji obrony powietrznej i przeciwgazowej. 1936-1939 162
6 Okólniki i rozporządzenia. 1939 9
7 Instrukcja o szkoleniu pracowników poczt i telegrafów z obrony powietrznej i przeciwgazowej. 1939 23
8 Instrukcja Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VI we Lwowie o organizacji zabezpieczenia obszaru
podporządkowanemu Korpusowi na wypadek wojny.
1939 32
9 Instrukcje Ministerstwa Poczt i Telegrafów w Warszawie o pracy poczt i telegrafów w czasie wojny. 1939 73
10 Instrukcje Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie i urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego
w Darkowie o porządku szkolenia pracowników z obrony powietrznej i przeciwgazowej oraz ewakuacji
poczt i telegrafów z obszarów działań wojennych.
1939 15
11 Sprawozdania o wynikach sprawdzenia gotowości bojowej okręgowych i powiatowych urzędów pocztowych. 1939 11
12 Instrukcja Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VI we Lwowie o zaopatrzeniu wojska w paliwo
i oleje silnikowe w czasie wojny.
1939 9